Regulamin systemu mailingowego

REGULAMIN SYSTEMU EMAILINGOWEGO W WERSJI PŁATNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem aplikacji INIS (dalej zwanej zamiennie: „Aplikacją”) jest INIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana w niniejszym regulaminie również Licencjodawcą.

2. Zasady korzystania z Aplikacji, w tym w szczególności prawa i obowiązki Licencjobiorców, określa niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”.

3. Licencjobiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która wypełniła formularz rejestracyjny, założyła konto w Aplikacji oraz zaakceptowała Regulamin. Licencjobiorca zobowiązany jest podać przy rejestracji prawdziwe dane i ponosi za to pełną i wyłączną odpowiedzialność.

4. Konto – konto prowadzone przez Licencjodawcę indywidualnie dla każdego z Licencjobiorców, umożliwiające dostęp do Aplikacji

5. Login/e-mail – oznacza indywidualne oznaczenie Licencjobiorcy pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Aplikacji

6. Hasło –oznacza ciąg znaków wybranych przez Licencjobiorcę w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

7. Plan Cenowy – oznacza wykaz miesięcznych opłat za korzystanie z Aplikacji uzależnionych od ilości zgromadzonych e-maili w bazie adresowej Licencjobiorcy.

8. Okres testowy – oznacza okres 60, dni w którym Licencjodawca może korzystać z Aplikacji dostępnej pod adresem www.inis.pl, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

 

II. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

9. Aplikacja służy do wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

10. Dostęp do Aplikacji możliwy jest w dwóch opcjach: a) darmowej, b) płatnej

11. Licencjobiorca będzie mógł dokonać wyboru opcji korzystania z Aplikacji w trybie on-line tj. za pomocą strony WWW w momencie zakładania konta. Wybór odpowiedniej opcji korzystania z Aplikacji wiąże się również z zaakceptowaniem odpowiedniego regulaminu.

12. W celu założenia konta w Aplikacji Licencjobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w sieci Internet pod adresem www.inis.pl, oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.

13. W ramach korzystania z Aplikacji Licencjobiorca ma prawo do: rejestracji Konta, przechowywania danych, tworzenie kampanii oraz realizowania wysyłek.

14. W celu wykorzystania Aplikacji pod kątem wysyłki wiadomości należy zasilić w tym celu Konto odpowiednimi środkami. Operacja opisana zdaniem poprzednim zwana będzie dalej Doładowaniem. Zasady Doładowania zostały opisane w dalszej części Regulaminu.

15. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Aplikacji, na wyłączny użytek własny Licencjobiorcy, na zasadach opisanych Regulaminem.

16. Licencjobiorca nie może w szczególności:

a) modyfikować, zmieniać struktury, deassemblować Aplikacji, a także zastosować Aplikacji lub jej części w innym oprogramowaniu;

b) trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

c) obserwować, badać i testować funkcjonowania Aplikacji, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Licencjobiorcę w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Aplikacji i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem pkt 15 Regulaminu, w szczególności w celu poznania idei i zasad Aplikacji,

d) zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904),

e) korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

f) korzystać z Aplikacji w sposób naruszający dobre obyczaje,

g) importować do Aplikacji adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły bezpośrednio Licencjobiorcy zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

17. Dostęp do Aplikacji możliwy jest przez całą dobę.

18. Baza zaimportowana do Aplikacji zostanie usunięta na wyraźny wniosek Licencjobiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia do wiadomości wniosku o usunięcie bazy przez Licencjodawcę.

 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY

19. Licencjodawca oświadcza, że przekazane przez Licencjobiorcę dane są poufne i będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

20. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania poufności bazy danych zaimportowanej do Aplikacji przez Licencjobiorcę.

21. Licencjodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Aplikacja działała poprawnie.

22. Licencjodawca zobowiązuje się zamieszczać informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działaniem Aplikacji w formie pomocy, wideo pomocy, dostępnych na stronie zamieszczonej pod adresem www.inis.pl

23. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Aplikacji bądź spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami uznawanymi powszechnie jako działania siły wyższej.

24. W przypadku konieczności odłączenia Aplikacji Licencjodawca zobowiązuje sie do uprzedzenia Licencjobiorcy o tej konieczności z odpowiednim wyprzedzeniem.

25. Licencjodawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub błędów w działaniu Aplikacji przystąpić do ich usunięcia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

26. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w szczególności powstałych wskutek awarii, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których Licencjodawca i Licencjobiorca nie mogą przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do nich samych.

27. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych.

28. Licencjodawca zapewnia poprawne działanie Aplikacji z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w punkcie 23 Regulaminu.

29. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne Licencjobiorcy powstałe w wyniku utraty danych na serwerach.

30. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej jak i dorozumianej za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji, dostarczone, przesyłane i wykorzystywane przez Licencjobiorcę dane, w szczególności dane osobowe, oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Licencjobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność, zarówno jednoznaczną jak i dorozumianą za zgodność bazy Licencjobiorcy z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Aplikacji, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych.

31. Licencjodawca ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Licencjobiorcy w szczególności, w przypadku gdy Licencjobiorca będzie korzystał z Aplikacji niezgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

32. Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Licencjodawcę danych Licencjobiorcy podanych przy rejestracji w celu udzielania wsparcia technicznego.

33. Licencjobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie, w czasie trwania umowy niniejszej, regularnej korespondencji elektronicznej z informacjami handlowymi dotyczącymi Aplikacji INIS.

34. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznać się Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) oraz działać zgodnie z nimi.

35. Licencjobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wysyłane treści.

36. Jeżeli wysyłana informacja będzie informacją handlową Licencjobiorca ma obowiązek wcześniejszego otrzymania zgodny od firmy/osoby do, której zmierza wysłać informację.

37. Licencjobiorca w dowolnym momencie może zażądać usunięcia konta z Systemu.

38. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji i zakładania Konta.

39. W przypadku jeżeli Licencjobiorca będzie chciał zaimportować do Aplikacji bazę danych, która zawierała będzie dane osobowe w myśl ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązany jest wypełnić umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Licencjobiorca zobowiązany jest wydrukować powyższą umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić oraz podpisać a następnie odesłać oba egzemplarze na adres Licencjodawcy. Licencjodawca podpisze i odeśle Licencjobiorcy jeden egzemplarz umowy.

40. Licencjobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie i podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

V. KORZYSTANIE Z 60 DNIOWEJ WERSJI TESTOWEJ KONTA PŁATNEGO

41. W celu skorzystania z wersji darmowej Aplikacji w okresie testowym, Licencjobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dla konta płatnego, dostępny w sieci Internet pod adresem www.inis.pl, wybrać opcję Planu Cenowego: „Korzystam przez 60 dni za darmo” oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.

Utworzenie i korzystanie z Konta w Aplikacji jest dobrowolne i bezpłatne.

42. W ramach korzystania z Aplikacji w okresie testowym Licencjobiorca ma prawo do: rejestracji Konta, przechowywania danych, tworzenie kampanii oraz realizowania wysyłek. Ilość zgromadzonych adresów e-mail w okresie testowym jest ograniczona do 500 unikalnych adresów e-mail zgromadzonych w koncie Licencjobiorcy.

43. W okresie testowym Licencjobiorca może wysłać maksymalnie 2000 wiadomości e-mail.

44. Zakończenie okresu testowego następuje wraz z upływem 60 (sześćdziesiątego) dnia, licząc od dnia założenia konta testowego lub w przypadku gdy ilość adresów e-mail przekroczy 500 adresów w bazie Licencjobiorcy lub w przypadku gdy ilość wysłanych darmowych wiadomości e-mail przekroczy liczbę 2000.

45. W chwili zakończenia się okresu testowego lub w momencie gdy Licencjobiorca przekroczy ilość darmowych adresów e-mail w bazie lub przekroczy darmową ilość wysłanych wiadomości, możliwość realizacji wysyłki zostanie wstrzymana a Licencjobiorcy zostanie automatycznie przydzielony odpowiedni Plan Cenowy.

46. Przydzielony Plan Cenowy jest uzależniony od ilości unikalnych adresów e-mail zgromadzonych w koncie Licencjobiorcy. Pod uwagę będzie brana najwyższa liczba zgromadzonych adresów e-mail w  ostatnim miesiącu korzystania z okresu testowego. Plan Cenowy jest stale dostępny na stronie internetowej www.inis.pl. Ewentualne zmiany Planu Cenowego będą zamieszczane na w/w stronie.

 

VI. PŁATNOŚCI

47. W celu wykorzystania Aplikacji pod kątem wysyłki wiadomości należy uiścić miesięczną opłatę za korzystanie z Aplikacji.

48. Miesięczna opłata wynika z Planu Cenowego z którego korzysta Licencjobiorca, który to Plan Cenowy został wybrany w momencie zakładania konta lub automatycznie przydzielony z chwilą zakończenia okresu testowego.

49. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Pierwszym dniem pierwszego okresu rozliczeniowego jest dzień zakończenia okresu testowego lub dzień założenia konta z opcją inną niż „Korzystam przez 60 dni za darmo”.

50. W Dniu Obciążenia Konta konto Licencjobiorcy zostaje automatycznie obciążone kwotą wynikającą z obowiązującego Planu Cenowego.

51. Jeśli środki na koncie Licencjobiorcy nie wystarczą na opłacenie bieżących zobowiązań wówczas możliwość realizacji wysyłek zostanie zablokowana.

52. Licencjobiorca zobowiązany jest ponosić wszystkie opłaty związane z utrzymaniem i prowadzeniem Konta do chwili jego zamknięcia. Celem zamknięcia Konta Licencjobiorca musi przesłać drogą elektroniczną dyspozycję zamknięcia konta na adres e-mail biuro(małpa)inis.pl lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Licencjodawcy. Dyspozycja ta powinna zawierać wszystkie dane Licencjobiorcy jakie zostały wprowadzane podczas rejestracji i są widoczne w Ustawieniach Konta Licencjobiorcy. Konto zostanie zamknięte w terminie 7 dni roboczych.

53. Po każdym doładowaniu Konta zostanie wystawiona elektroniczna faktura VAT w formacie PDF, którą można będzie pobrać w Koncie w zakładce ustawienia konta/płatności. Faktura zostanie wystawiona na dane podane podczas rejestracji i widoczne w ustawieniach konta.

54. Licencjobiorca ma prawo żądać wystawienia faktury VAT w formie papierowej. Celem otrzymania faktury w formie papierowej Licencjobiorca zobowiązany jest zwrócić się do Licencjodawcy pisemnie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w terminie 3 dni od wystawienia przez Licencjodawcę faktury VAT w formie elektronicznej.

55. Doładowanie Konta możne zostać zrealizowane przy pomocy płatności elektronicznych realizowanych przez platformę PayU.pl.

56. Kwota doładowania może być większa od miesięcznych opłat za korzystanie z Aplikacji. Kwota ta będzie ulegała odpowiedniemu zmniejszaniu dopiero w Dniu Obciążenia Konta.

56. Zwroty będą realizowane tylko w przypadku gdy Licencjodawca zawiesi swoją działalność i nie będzie udostępniał Aplikacji Licencjobiorcom.

57. Miesięczna opłata za korzystanie z Aplikacji może ulec podwyższeniu w chwili gdy ilość zgromadzonych adresów e-mail w Koncie Licencjobiorcy przekroczy górny limit adresów przypisany do danego Planu Cenowego.

58. W przypadku przekroczenia górnego limitu adresów e-mail Licencjobiorcy zostaje przydzielony automatycznie nowy Plan Cenowy uzależniony od ilości e-maili w bazie adresowej, maksymalnej w chwili przekroczenia dozwolonej ilości.

59. Z chwilą przydzielenia Licencjobiorcy nowego Planu Cenowego następuje automatyczne podniesienie Miesięcznej Opłaty za Korzystanie z Aplikacji do wysokości wynikającej z bieżącej ilości adresów w Koncie.

Nowa Miesięczna Opłata zostanie uwzględnioną w kolejnym Miesiącu Rozliczeniowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

60. W przypadku gdy nowa Miesięczna Opłata jest kolejnym szczeblem w Planie Cenowym wówczas różnica wynikająca między Nową Opłatą a dotychczas stosowaną Miesięczną Opłatą za Korzystanie z Aplikacji zostanie doliczona w kolejnym Dniu Obciążenia Konta przypadającym w następnym okresie rozliczeniowym.

61. Jeżeli nowa Miesięczna Opłata jest większa niż kolejny szczebel w Planie Cenowym wówczas różnica wynikająca między Nową Opłatą a dotychczas stosowaną Miesięczną Opłatą za Korzystanie z Aplikacji zostanie doliczona w dniu naliczenia nowej Opłaty Miesięcznej adekwatnej do ilości e-maili w bazie Licencjobiorcy

Zmiana Miesięcznych Planów Cenowych następuję automatycznie w górę, nigdy w dół.

62. Obniżenie Planu Cenowego może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, w której Licencjobiorca dokona samodzielnego Obniżenia Planu Cenowego. Warunkiem uzyskania możliwości Obniżenia Planu Cenowego jest posiadanie przez Licencjobiorcę odpowiedniej ilości adresów e-mail w swoim Koncie. Obniżenia Planu Cenowego Licencjobiorca może dokonać w ustawieniach Konta. Obniżenie planu Cenowego zostanie uwzględnione w następnym okresie rozliczeniowym następującym po okresie, w którym Licencjobiorca dokonał zmiany.

 

VI. REKLAMACJE

 

63. Licencjobiorca ma prawo złożyć reklamację co do przeprowadzonej wysyłki pod kątem jej nie zrealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania wynikającego z wadliwego funkcjonowania Aplikacji

64. Reklamacje, o których mowa w pkt 63 powyżej, mogą być składane przez Licencjobiorcę w formie pisemnej listem poleconym na adres Licencjodawcy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia wysyłki, której reklamacja dotyczy.

65. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Licencjodawcy.

66. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

67. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, datę przeprowadzenia wysyłki, której reklamacja dotyczy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji tj. zaistniałego problemu.

68. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

69. Decyzje Licencjodawcy w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

70. Licencjodawca może w każdej chwili bez podawania przyczyn zmienić Regulamin.

71. Licencjobiorca zostanie poinformowany o fakcie zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie zmodyfikowanego Regulaminu w sieci Internet pod adresem www.inis.pl .

72. Licencjobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Aplikacji.

73. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Licencjobiorca ma prawo zrezygnować z korzystania z Aplikacji.

74. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.