Polityka prywatności

BLOG
fb
ln
yt

$1.
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu inis.pl (dalej: Serwis) jest należąca do Grupy Kapitałowej Digitree Group S.A, INIS sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44 – 200), Raciborska 35a, NIP: 642-31-28-785, która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

INIS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:- w celach technicznych (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową, bądź odpowiedź na pytanie zadane w formularzu kontaktowym), oraz

– w celu podjęcia działań mających skutkować założeniem konta w Serwisie (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy), oraz

– w celu marketingowym, w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).

INIS sp. z o.o. przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.

Podanie danych jest dobrowolne, ale skutkiem ich nie podania będzie ( w zależności od celu w jakim są zebrane) brak możliwości: właściwego administrowania stroną, odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, założenia konta lub przesłania informacji marketingowych.

INIS sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.

Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, spełnienia celu, w którym zgoda została wyrażona lub do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń, gdy to zgoda użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.

Wobec danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji.

W wypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody dane będą profilowane w celu dopasowania ofert i kampanii reklamowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych spółki INIS za pośrednictwem adresu IOD@inis.pl.

$2.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

INIS sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przez Ciebie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
 • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres IOD@inis.pl.

$3.
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Ma on również prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu IOD@inis.pl.

$4.
WARUNKI TECHNICZNE

INIS sp. z o.o. przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu.

Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust.3 może w każdym momencie je wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez INIS sp. z o.o. lub przesłać taką informację na adres IOD@inis.pl, bądź w wypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies w celu marketingowym (profilowania) usunąć historię cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

$5.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

INIS sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.

Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie inis.pl.

Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres IOD@inis.pl.

$6.
POLITYKA COOKIES

INIS sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44 – 200), Raciborska 35a, NIP: 642-31-28-785 KRS: 0000366948, REGON: 241590680 (należąca do Grupy Kapitałowej Digitree Group, jako właściciel i Administrator serwisu inis.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. analizy sposobów, w jakich Użytkownik korzysta z usługi, wchodzi w interakcję z treścią i przegląda ją. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. „stałe” (persistent cookies). „przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. cookies firm zewnętrznych (informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy) :
  • Google – administrator: Google Inc z siedzibą w USA, z zastrzeżeniem, że dane nie będą przekazywane poza EOG
  • Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA, z zastrzeżeniem, że dane nie będą przekazywane poza EOG oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
  • Adform – administrator: Adform ApS z siedzibą w Danii

Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu plików cookies, które będą pobierane w Serwisie, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej.

$7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

INIS Sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Opinie naszych klientów

Przeczytaj, co mówią o nas inni