Regulamin konta

BLOG
fb
ln
tw
yt
ig

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem aplikacji Inis (dalej zwanej zamiennie: „Aplikacją”) jest Inis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana w niniejszym regulaminie również Licencjodawcą.

2. Zasady korzystania z Aplikacji, w tym w szczególności prawa i obowiązki Licencjobiorców, określa niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”.

3. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która wypełniła formularz rejestracyjny, założyła konto w Aplikacji oraz zaakceptowała Regulamin. Licencjobiorca zobowiązany jest podać przy rejestracji prawdziwe dane i ponosi za to pełną i wyłączną odpowiedzialność.

4. Konto – konto prowadzone przez Licencjodawcę indywidualnie dla każdego z Licencjobiorców, umożliwiające dostęp do Aplikacji

5. Login/e-mail – oznacza indywidualne oznaczenie Licencjobiorcy pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Aplikacji

6. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Licencjobiorcę w celu zabezpieczenia dostępu do Konta

7. Wydawca – to Licencjobiorca Aplikacji, który uczestniczy w wysłaniu zleconych przez Licencjodawcę dodatkowych wysyłek reklamowych.

8. Program afiliacyjny - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawcy za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy przy pomocy Aplikacji.

9. Reklamodawca – podmiot który zlecił Licencjodawcy realizację kampanii reklamowej, mającej za cel reklamowanie produktów i usług Reklamodawcy.

10. Kreacja – przekaz reklamowy tekstowy lub graficzny wykonany w dowolnej technice, umieszczony w obrębie sieci Internet.

11. Lead – oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę lub Mailing Wydawcy, w warunkach które reguluje Program Afiliacyjny. Leadem może być np. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety.

12. Strona Docelowa – strona Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Afilacyjnym

13. Użytkownik – osoba która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczona na Stronie lub Mailingu Wydawcy, przekierowująca na stronę Reklamodawcy, za co Wydawca jest wynagradzany

14. Kliknięcie – w Programie Afiliacyjnym to zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika w Kreacji wysłanej przez Licencjobiorcę Linku Docelowego.

15. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.

16. Ruch – jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym prawidłowe Kliknięcia, Kontakty i Transakcje/sprzedaż.

17. Sztuczny Ruch – jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty lub Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem emaila lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, umieszczenie odsyłaczy na stronach innych niż te, które Wydawca zgłosił oraz Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Lead (kontakt) chcącego połączyć się z daną stroną.

II.
KORZYSTANIE Z APLIKACJI

18. Aplikacja służy do wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

19. Dostęp do Aplikacji możliwy jest odpłatnie.

20. W celu założenia konta w Aplikacji Licencjobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w sieci Internet pod adresem www.inis.pl, oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.

21. W ramach korzystania z Aplikacji Licencjobiorca ma prawo do: rejestracji Konta, przechowywania danych, tworzenie kampanii oraz ich testowania.

22. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z Aplikacji, na wyłączny użytek własny Licencjobiorcy, na zasadach opisanych Regulaminem.

23. Licencjobiorca nie może w szczególności:

 1. modyfikować, zmieniać struktury, deassemblować Aplikacji, a także zastosować Aplikacji lub jej części w innym oprogramowaniu;
 2. trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 3. obserwować, badać i testować funkcjonowania Aplikacji, chyba że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Licencjobiorcę w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania Aplikacji i tylko w zakresie wyznaczonym postanowieniem pkt 13 Regulaminu, w szczególności w celu poznania idei i zasad Aplikacji,
 4. zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904),
 5. korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawo, a w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 6. korzystać z Aplikacji w sposób naruszający dobre obyczaje,
 7. importować do Aplikacji adresów elektronicznych oraz innych danych osób, które nie wyraziły bezpośrednio Licencjobiorcy zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Licencjobiorca zobowiązany jest uzyskać od adresatów wiadomości stosowną zgodę na otrzymywanie przez nich informacji handlowych drogą elektroniczną.

24. Dostęp do Aplikacji możliwy jest przez całą dobę.

25. Baza lub jej część zaimportowana do Aplikacji zostanie usunięta na wyraźny wniosek Licencjobiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia przyjęcia do wiadomości wniosku o usunięcie bazy przez Licencjodawcę.

III.
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY

26. Licencjodawca oświadcza, że przekazane przez Licencjobiorcę dane są poufne i będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

27. Licencjodawca zobowiązuje się do zachowania poufności bazy danych zaimportowanej do Aplikacji przez Licencjobiorcę.

28. Licencjodawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Aplikacja działała poprawnie.

29. Licencjodawca zobowiązuje się zamieszczać informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z działaniem Aplikacji w formie pomocy, wideo pomocy, dostępnych na stronie zamieszczonej pod adresem www.inis.pl

30. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji Aplikacji bądź spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami uznawanymi powszechnie jako działania siły wyższej.

31. W przypadku konieczności odłączenia Aplikacji Licencjodawca zobowiązuje się do uprzedzenia Licencjobiorcy o tej konieczności z odpowiednim wyprzedzeniem.

32. Licencjodawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości lub błędów w działaniu Aplikacji przystąpić do ich usunięcia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

33. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za utratę danych, informacji lub dochodów w następstwie ich niedostarczenia adresatowi, dostarczenia innemu adresatowi, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w świadczeniu usług z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy, w szczególności powstałych wskutek awarii, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody, których Licencjodawca i Licencjobiorca nie mogą przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do nich samych.

34. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość przesyłanych danych.

35. Licencjodawca zapewnia poprawne działanie Aplikacji z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w punkcie 21 Regulaminu.

36. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne Licencjobiorcy powstałe w wyniku utraty danych na serwerach.

37. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno jednoznacznej jak i dorozumianej za niezgodne z prawem wykorzystanie Aplikacji, dostarczone, przesyłane i wykorzystywane przez Licencjobiorcę dane, w szczególności dane osobowe, rejestrację bazy Licencjobiorcy w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych. Licencjobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność, zarówno jednoznaczną jak i dorozumianą za zgodność bazy Licencjobiorcy z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Aplikacji, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem, rejestrację bazy Licencjobiorcy w GIODO oraz wszelkie wynikające z tego konsekwencje, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych.

38. Licencjodawca ma prawo usunąć bezpowrotnie Konto Licencjobiorcy w szczególności, w przypadku gdy Licencjobiorca będzie korzystał z Aplikacji niezgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub będzie naruszał prawa osób trzecich.

39. Licencjodawca uprawniony jest do żądania potwierdzenia przez Licencjobiorcę realizacji jednej wysyłki e mailingowej, w każdym miesiącu korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji, do bazy adresowej Licencjobiorcy zaimportowanej do Aplikacji. Koszt wysyłki, o której mowa powyżej pokryje Licencjodawca. Termin realizacji wysyłki oraz jej treść będą widoczne dla Licencjobiorcy potwierdzającego wysyłkę w jego Koncie.

40. Licencjobiorca zobowiązany jest potwierdzić Licencjodawcy realizację wysyłki, o której mowa w punkcie poprzednim. W przypadku jeżeli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na wysłanie e-mailingu reklamowego o treści i kreacji podanej przez Licencjodawcę, Licencjodawca przedstawi Licencjobiorcy drugi projekt wysyłki.

41. Licencjodawca uprawniony jest do żądania od Licencjobiorcy wstawienia stopki Inis do treści wiadomości wysłanej z aplikacji.

IV.
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

42. Licencjobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Licencjodawcę danych Licencjobiorcy podanych przy rejestracji w celu udzielania wsparcia technicznego.

43. Licencjobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie, w czasie trwania umowy niniejszej, regularnej korespondencji elektronicznej z informacjami handlowymi dotyczącymi Aplikacji.

44. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) oraz bezwzględnie przestrzegać ich postanowień. W szczególności w zakresie posiadania wymaganych prawem zgód na:

 1. przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych (lub innych przewidzianych prawem celach) jak również w celach wysyłania do tych osób informacji handlowych drogą elektroniczną,
 2. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
 3. zgodę na stosowanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z treścią art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), a także w zakresie spełnienia obowiązku zgłoszenia zaimportowanej do Programu bazy do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub powołania w swoich strukturach Administratora Bezpieczeństwa Informacji

45. Licencjobiorca zobowiązuje się zaimportować do Aplikacji swoją bazę adresową.

46. Licencjobiorca w dowolnym momencie może zażądać usunięcia konta z Systemu.

47. Licencjobiorca oświadcza, że uzyskał stosowne zgody, o których mowa w punkcie 33 osób zgromadzonych w zaimportowanej do Aplikacji bazie danych, na otrzymywanie przez nie wiadomości handlowych wysyłanych drogą elektroniczną.

48. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za brak posiadania stosownej zgody, o której mowa w punkcie poprzednim oraz punkcie 33.

49. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych w trakcie procesu rejestracji i zakładania Konta.

50. Licencjobiorca będzie potwierdzał wysyłki wiadomości e-mail, do bazy adresowej Licencjobiorcy zaimportowanej do Aplikacji, zgodnie z postanowieniami punktu 28 Regulaminu.

51. W przypadku jeżeli Licencjobiorca będzie chciał zaimportować do Aplikacji bazę danych, która zawierała będzie dane, które w myśl ustawy o ochronie danych osobowych są traktowane jako dane osobowe, zobowiązany jest wypełnić umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Licencjobiorca zobowiązany jest wydrukować powyższą umowę w dwóch egzemplarzach, wypełnić oraz podpisać a następnie odesłać oba egzemplarze na adres Licencjodawcy. Licencjodawca podpisze i odeśle Licencjobiorcy jeden egzemplarz umowy.

52. Licencjobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgłoszenie bazy danych zawierającej dane osobowe do GIODO oraz pełną i wyłączna odpowiedzialność za wypełnienie i podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych.

53. Licencjobiorca zobowiązany jest wstawiać stopkę Inis do treści wiadomości wysyłanej z aplikacji.

54. Licencjobiorca będący jednocześnie Wydawcą, nie może bez zgody Licencjodawcy:

 1. zmieniać tytułu wiadomości,
 2. zmieniać nadawcy wiadomości,
 3. modyfikować treści kreacji mailingowej,
 4. realizować wysyłek do podwykonawców,
 5. wprowadzać poprawek do testu kreacji po otrzymaniu od Licencjodawcy akceptacji,
 6. wypinać piksela otwarć zliczającego impresje

55. Licencjodawca, będący Wydawcą zobowiązany jest do:

 1. podawania w treści mailingu pełnej stopki informacyjnej z danymi administratora danych osobowych osób, do których wysyłana jest wiadomość,
 2. zamieszczenia w mailu stopki rezygnacji lub informacji o sposobie rezygnacji z subskrypcji,
 3. zamieszczenia w treści aktywnego adresu e-mail nadawcy,

56. Licencjobiorca, będący Wydawcą nie może:

 1. realizować kampanii mailingowych w inny niż zlecony przez INIS sposób tzw. ruch motywowany
 2. generować ruchu fraudowskiego (między innymi ruch pochodzący z domen chmurowych, zagranicznych ip, wykonywany przez boty)lub jakichkolwiek działań noszących znamiona cyberprzestępstwa w wypadku złamania przepisów niniejszego punktu Licencjodawca może wypowiedzieć Licencjobiorcy umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Licencjobiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wynikłych z tych działań oraz zwolnienia Licencjodawcy z wszelkiej odpowiedzialności za te działania.

57. W wypadku otrzymania przez Licencjodawcę zgłoszenia otrzymywania niezamówionych informacji handlowych, w związku z realizowaną przez Licencjobiorcę wysyłką, Licencjobiorca zobowiązany jest do udzielenia Licencjodawcy w ciągu 24 godzin od wezwania przez Licencjodawcę następujących informacji:

 1. data zapisu użytkownika do bazy Licencjobiorcy,
 2. przedstawienia treści wyrażonych przez osobę, do której wysłana została informacja zgód,
 3. okoliczności w jakich pozyskana została zgoda (np. formularz na stronie www, zgoda w formie papierowej),
 4. IP zapisu do bazy,
 5. Licencjobiorca zobowiązany jest także do złożenia oświadczenia w związku z wysyłką, której treść ustali Licencjodawcą.

58. Licencjobiorca, będący Wydawcą oświadcza, że jest świadomy, iż to na nim leży ciężar udowodnienia zebrania wszelkich wymaganych prawem zgód dotyczących wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

59. W przypadku niedotrzymania postanowień punktów niniejszego paragrafu (IV. Prawa i obowiązki Licencjobiorcy) Licencjodawca ma prawo:

 1. wypowiedzieć Licencjobiorcy umowę w trybie natychmiastowym
 2. obciążyć Licencjobiorcę kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem wobec Licencjobiorcy roszczeń przez stronę trzecią lub w związku ze stratami poniesionymi przez Licencjodawcę,
 3. wstrzymać wypłatę prowizji w wypadku Licencjobiorcy będącego Wydawcą.

V.
PROGRAM AFILIACYJNY

60. Licencjodawca w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu przewidział możliwość współpracy z Licencjobiorcą na zasadach opisanych poniżej.

61. W przypadku chęci nawiązania przez Licencjobiorcę współpracy z Licencjodawcą w zakresie opisanym poniżej, Licencjobiorca zyska status Wydawcy. Licencjobiorca nawiązując współpracę z Licencjodawcą na warunkach opisanych Regulaminem wyraża zgodę na zawarcie umowy na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności w pkt od 31-67. Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Programu Afiliacyjnego.

62. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony lub zakończony.

63. Licencjodawca umożliwi Wydawcy wysyłanie dodatkowych mailingów reklamowych poza jednym mailingiem obowiązkowym w ciągu miesiąca.

64. Licencjodawca udostępni Wydawcy kreacje mailingowe dodatkowych mailingów reklamowych w Koncie Licencjobiorcy prowadzonym w Aplikacji.

65. Licencjodawca udostępni on-line Wydawcy w Aplikacji statystyki dotyczące Ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy za zrealizowane kampanie reklamowe.

66. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej strony internetowej podane w Aplikacji, są kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

67. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji (jeśli jest inny aniżeli adres siedziby), numeru NIP i REGON oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania. Wydawca zobowiązany będzie podać część w/w danych i wprowadzić je do Konta w Aplikacji, natomiast część danych Wydawca obowiązany będzie podać w treści faktury VAT.

68. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (adresu zameldowania jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numeru PESEL, NIP oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Licencjodawcę. Wydawca zobowiązany będzie podać część w/w danych i wprowadzić je do Konta w Aplikacji.

69. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania Sztucznego Ruchu do stron Reklamodawców.

70. Wydawcy z tytułu udziału w Programie Afiliacyjnym należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwota należna z tytułu Programu afiliacyjnego powiększona o należny podatek od towarów i usług. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom po zalogowaniu się do Konta w Aplikacji w dziale mailing reklamowy/płatności. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) w Aplikacji.

71. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę i przesłanych Licencjodawcy do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wypłata jest realizowana po 15-tym dniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia Wydawcy z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych stanowi kwotę co najmniej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych polskich), z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wydawca otrzyma należne mu wynagrodzenie w przypadku gdy Licencjodawca otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców, za realizację których Wydawca miał otrzymać wynagrodzenie. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca. W Koncie prowadzonym dla danego Wydawcy w Aplikacji każdorazowo zostanie podane wynagrodzenie należne Wydawcy za zrealizowanie danej wysyłki. Warunkiem otrzymania przez Wydawcę wynagrodzenia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

72. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesyłanego do Licencjodawcy, Wydawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

 • odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • potwierdzenie zarejestrowania Wydawcy jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Wydawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Wydawców zwolnionych z VAT;

73. Do pierwszego rachunku przesyłanego do Licencjodawcy Wydawca niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:

 • oświadczenie o tym, że nie prowadzi działalności gospodarczej wg wzoru dostępnego w Aplikacji
 • oświadczenie, że nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT wg wzoru dostępnego w Aplikacji

74. Zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią ani nie powinny być traktowane jako zapisy tworzące spółkę lub relacje pracodawca-pracownik pomiędzy Licencjodawcą a Wydawcą.

75. Licencjodawca zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami.

76. Umowa Programu Afiliacyjnego zostaje zawarta pomiędzy Wydawcą a Licencjodawcą z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy.

77. Wydawca nie nabywa żadnych roszczeń pod adresem Licencjodawcy poza prawem do otrzymania wynagrodzenia opisanego niniejszym Regulaminem. Wypłata przez Licencjodawcę wynagrodzenia na rzecz Wydawcy, wyczerpuje wszystkie zobowiązania Licencjodawcy w stosunku do Wydawcy.

VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

78. Licencjodawca może w każdej chwili bez podawania przyczyn zmienić Regulamin.

79. Licencjobiorca zostanie poinformowany o fakcie zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie zmodyfikowanego Regulaminu w sieci Internet pod adresem www.inis.pl.

80. Licencjobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmodyfikowanego Regulaminu i zaakceptować go w przypadku chęci dalszego korzystania z Aplikacji.

81. W przypadku niezaakceptowania zmodyfikowanego regulaminu Licencjobiorca ma prawo zrezygnować z korzystania z Aplikacji.

82. Wszystkie postanowienia Regulaminu są wiążące i pozostają w mocy do momentu unieważnienia któregokolwiek z nich przez prawomocne orzeczenie sądu.

Opinie naszych klientów

Przeczytaj, co mówią o nas inni

eu