Aktualności

Co nowego w INIS i świecie e-mail marketingu?

23.07.2020 godz. 13:45

Udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia spółki INIS SP. Z O.O.
z siedzibą w Rybniku ze spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku

Zarząd spółki INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366948, posiadającej
NIP: 6423128785 oraz REGON: 241590680, o kapitale zakładowym 250 000,00 złotych,
niniejszym informuje, iż wspólnie z Zarządem spółki CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z
siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000764773, posiadającej NIP: 6423215320 oraz REGON:
382164346, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych, w dniu 23 lipca 2020 roku dokonał
pisemnego uzgodnienia Planu Połączenia spółek INIS SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ze
spółką CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku oraz podjął uchwałę o jego
przyjęciu. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie
całego majątku spółki CASHBACK SERVICES SP. Z O.O. (spółka przejmowana) na spółkę
INIS SP. Z O.O. (spółka przejmująca) i zostanie przeprowadzone na warunkach określonych
w Planie połączenia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd spółki INIS SP. Z O.O., działając na podstawie art. 500 §
2¹ KSH, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z
jego załącznikami. Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie
internetowej do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę
w sprawie połączenia.​

 

Plan Połączenia