Aktualności

Co nowego w INIS i świecie e-mail marketingu?

OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla INIS sp. z o.o. w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa INIS sp. z o.o.

PLANOWANE EFEKTY

Planowanym efektem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa INIS sp. z o.o.  w okresie, na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100).

Instytucja Pośrednicząca przyznała INIS sp.  z o.o. dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 102 665,13 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 13/100).